خدمات قسم الشكاوى

Services:

Water Complaints Fee:0 NIS Response Days:6 Apply
Electricity Complaints Fee:0 NIS Response Days:6 Apply
Administrative Complaint Fee:0 NIS Response Days:6 Apply
Health Complaint Fee:0 NIS Response Days:6 Apply
Financial Complaint Fee:0 NIS Response Days:6 Apply
Projects Complaint Fee:0 NIS Response Days:6 Apply
Engineering Complaint Fee:0 NIS Response Days:1 Apply